Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi på Kristianstadkliniken har som mål att genom ett professionellt bemötande erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi arbetar för en bättre hälsa och värnar om en miljömässigt hållbar utveckling. Vårt miljöarbete genomsyrar hela versamheten. Ledningen tar ansvar för Kristianstadklinikens fortlöpande arbete för ökad effektivitet och ständiga förbättringar ur ett miljöperspektiv.

Vårt aktiva och förebyggande arbete:

  • Kristianstadkliniken arbetar aktivt med läkemedelsmiljöpåverkan i hela vårdkedjan.
  • Kristianstadkliniken följer de lagar och krav som är tillämpliga på verksamheten. Samtliga medarbetare känner till de krav som berör deras arbete och följer dem.
  • Kristianstadkliniken identifierar behov, risker och möjligheter, samt följer upp och förbättrar vårt arbete med att minimera negativ miljöpåverkan. Arbete möjliggörs genom att alla medarbetare erbjuds utbildningar när behov lokaliseras eller uppstår.
  • Kristianstadklinikens medarbetare är delaktiga i ett aktivt miljöarbete. Våra medarbetare motiveras att arbeta förebyggande mot negativ miljöpåverkan och vet vad de kan bidra med för att styra verksamhetens miljöarbete i positiv riktning.
  • Kristianstadkliniken försöker att i möjligaste mån ställa miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners. Vi vill se engagemang hos våra leverantörer och vi väljer i möjligaste mån samarbetspartners som tar ansvar för miljön.
  • Alla medarbetare tar personligt ansvar för att nå de mål som vi satt.

Vi arbetar aktivt för att de tjänster vi erbjuder ska ge så liten belastning på miljö som möjligt. Det gäller oavsett om det handlar om val, inköp, eller användning av någon produkt. Vi strävar efter att hålla vår konsumtion på en låg nivå, samt välja alternativ som ger en liten miljöpåverkan.

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211