PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR KRISTIANSTADKLINIKEN

ÅR 2017-2018.Kristianstad 2018-02-28

Dick Larsson

verksamhetschef


InnehållsförteckningSammanfattning3


Uppföljning genom egenkontroll4


Samverkan för att förebygga vårdskador5


Riskanalys5


Övergripande mål och strategier5


Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet5


Struktur för uppföljning/utvärdering6


Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder6

som genomförts för ökad patientsäkerhet


Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet7


Hantering av klagomål och synpunkter7


Sammanställning och analys7


Samverkan med patienter och närstående 7


Resultat7


Övergripande mål och strategier för kommande år8Sammanfattning


Patientsäkerhetsarbetet på Kristianstadkliniken grundar sig på en stark inriktning på kontinuitet och tillgänglighet. Patienterna skall veta vilken namngiven läkare som har det övergripande ansvaret för vården. Denna läkare skall vara lätt att nå även på telefon. Patienten skall alltid beredas möjlighet att få tala direkt med ansvarig läkare och inte via någon personal. Råd i andra hand skall undvikas. Detta innebär för läkaren ett större antal samtal/dag, men bättre patientsäkerhet, mindre risk för missförstånd. För att patienterna skall kunna nå oss har vi generösa telefontider, totalt ca 30 /vecka/läkare.

Eftersom kontinuiteten är väl etablerad sker även en naturlig läkemedelsgenomgång regelbundet med mottagningens kroniker. Denna genomgång sker minst en gång/år av behandlande/ansvarig läkare. Aldrig av någon vikarie. Vikarier anlitas enbart för jour/akutpatienter, aldrig återbesök/kroniker.

I konsekvens med ovanstående är det också viktigt att patienten erbjuds återbesök till samma läkare för uppföljning, antingen via telefon eller fysiskt besök. Återbesökstiden/besked kan ges i samband med besöket, i samförstånd med patienten, så att tid och dag passar. Återbesöken måste kunna erbjudas lång tid i framtiden, hos oss ett år. För att detta skall fungera krävs att behandlande och ansvarig läkare har full kontroll och makt över sin tidbok.

För att allt detta skall fungera krävs en mycket samtrimmad personalgrupp med samma ambitionsnivå. Personalen skall därför vara handplockad för att passa in i arbetssättet och i personalgruppen.  Det innebär också höga krav på professionalism, anpassningsbarhet samt naturligtvis rätt utbildning och vidareutbildning.  För att detta skall fungera krävs att personalen trivs, är motiverad och har sina arbetsuppgifter väl definierade.

Vi har därför lagt ner stora resurser på trevliga lokaler, internutbildningar, frekventa möten med ägare/anställda. På dessa möten har all personal möjlighet att dryfta olika problem/förslag som ökar patientsäkerheten. Dessa möten hålls minst en gång/månad. Det är vid dessa möten viktigt att personalen får klara entydiga besked av ägarna/arbetsgivarna.

Trivselsynpunkten är även viktig när det gäller att minska personalomsättningen. Vi lägger ned mycket arbete på att minska otrivsel som leder till att man slutar.

Studien ”Salutogena faktorer i primärvården”, Högskolan Kristianstad, visar på mycket hög trivselnivå på Kristianstadkliniken.

Kontinuitet på personalsidan, oavsett funktion, är mycket viktig för att patienterna skall känna trygghet med mottagningen, inte bara med läkaren. Helhet är för oss mycket väsentlig och stärker patientsäkerheten.

De praktiska funktionerna med apparatur/maskiner osv. sköts rutinmässigt med avtal med lämpligt företag med kontroller minst en gång/år. Då kontrolleras all teknisk utrustning. Ansvarig person på mottagningen gör fortlöpande återkommande kontroller enligt manual/PM.

Vårt journalsystem, PMO,  gör att all önskad information är lättillgänglig och översiktlig. Det finns inga problem att snabbt se vilka sjukdomar, allergier, tidigare sjukdomar, pågående medicinering o s v en patient har.

Läkarmöten sker regelbundet flera gånger/månad för utbildning, att följa upp olika incidenter samt eventuella klagomål.

Vi har timanställt öronläkarspecialist (ons-fm) ortopedspecialist (fre-fm) hudläkarspecialist (ons-tors) samt är samlokaliserade med ögonläkare och neurologläkare. På detta sätt kan vi enkelt få hjälp med bedömningar av provsvar och röntgen samt erbjuda våra patienter snabb tid för specialistbedömning.

Rutiner för provsvarshantering är väl utarbetade, även under ledighet. Dokumentation finns i patientsäkerhetspärm, samt i gemensamt databibliotek.

September 2014 blev mottagningen miljöcertifierad enligt ISO 14001 och fortfarande.


Uppföljning genom egenkontroll


Kliniken rapporterar till nationella register för diabetes, astma/KOL, psoriasis (PSOREG), BVC och demensregister.


Kliniken är årligen med i Region Skånes patientenkäter vad gäller tillgänglighet och patientnöjdhet mm. År 2017 kom vi på femte bästa plats i Reg Skåne.


Kliniken bedriver vid varje kick-off  - tre gånger/år - ett kontinuerligt arbete som syftar till att lyfta fram patientfokus och attityder som kan påverka patientnöjdhet, kvalitet och tillgänglighet.


Ständigt arbete pågår för att minska motståndet mot avvikelserapportering. Att se avvikelserapportering som ett sätt att förbättra kvalitén och inte som ett sätt att kritisera den enskilde. Det är systemfel och rutinfel vi efterforskar.


Under året 2017 har vi haft fyra ärenden från IVO och åtta ärenden från Patientnämnden. Inget av dessa har renderat oss någon allvarlig kritik. Rapporterna tas upp i förekommande fall upp vid personalmöte som sker en gång/månad eller vid kick-off och diskuteras då i hela personalgruppen.


Röntgensvar och odlingssvar förs in i patientjournalen automatiskt. Papperskopia till doktorn för dubbelkontroll så att inga undersökningsresultat faller bort.


Samverkan för att förebygga vårdskador


Ett mycket litet antal vårdskador har skett på kliniken. En patient har fallit från brits och fått en fraktur på armen. Till följd av detta byttes denna ålderdomliga brits till en höj- och sänkbar brits. Detta skedde för sex år sedan.


Riskanalys


Det finns ett fortlöpande arbete för att minimera risken för att uppgifter förs in i fel patientjournal. I receptionen och i sekreterararbetet läggs vikt vid att bara ha en patientjournal uppe åt gången så att fel uppgifter inte kan föras in av misstag.


Det har framkommit under senaste året att för få känner till apparaturen vid t ex behov av lampbyten eller maskinskador som ska åtgärdas. Detta visar sig under semestertider när apparatansvarig inte har varit närvarande. Rutinerna kring detta har förbättrats. Apparatinstruktioner finns samlat i pärmar, på ett för alla i personalen känt ställe.

Vi har nu tagit fram ett enkelt system för felrapportering av apparatur, lampor, städ mm.Övergripande mål och strategier


Var god se sammanfattning.Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet


För att säkerställa att vården bedrivs enligt senaste rön, vetenskap och beprövad erfarenhet är Dick Larsson ansvarig för diabetesfrågor på kliniken, Martin Dahlerus är ansvarig för astma/KOL och Kerstin Wennerström är rehabiliteringskoordinator. Kristian Ståhlberg är utbildningsansvarig och har ett övergripande medicinsk ansvar. Mia Settergren Hammer är ansvarig för barnsjukvård/BVC.


Ingela Löfstedt är ansvarig för apparater med uppföljning årligen eller en gång i halvåret beroende på apparattyp. Kontinuerlig kalibrering av apparatur sker av samtlig personal på laboratoriet enligt föreskrifter. Speciell information kring apparaturen finns samlad på för alla känt ställe. Alla analyser som omfattas av EQUALIS kontrollsystem är anslutna dit.


Avvikelserapportering sker kontinuerligt och rapporteras till verksamhetschefen. Genomgång av avvikelser sker vid månatligt personalmöte eller vid kick-off, där alla är närvarande. Systemfel eller trender eftersökes som kan leda till förändrade rutiner och arbetssätt.


Var och en som tar blodprover, odlingar mm på patienter kontrollerar patient-ID vid varje provtagning.


Personalen skickas regelbundet på de kurser som Klin kem, Bakt lab och Equalis ger. Övrig personal informeras sedan om utbildningens innehåll. Klin kem, Bakt lab och hygiensköterska har också bjudits in regelbundet för uppdatering av nya rön och rutiner.


Struktur för uppföljning/utvärderingVårdskador eller andra patientrelaterade eller andra oönskade händelser rapporteras till verksamhetschef snarast. Rapport sker på därför avsedd blankett som finns i pappersformat i ”avvikelsepärmen” i biblioteket eller via mappen på vår hemsida.


Kliniken har generellt sett korta beslutsvägar, återkommande möten i ledningsgruppen varje tisdag och inga långa väntetider från händelse till åtgärd. Medvetenheten hos personalen är hög för förbättringsarbete.


En gång/månad tas gemensamma löpande frågor upp på personalmöte.Hur patientsäkerhetsarbetet  bedrivs samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet samt vad som är planeratVerksamhetschefen deltager numera regelmässigt på samverkansmöten med övrig primärvård, specialistklinikerna på CSK samt kommunens hälso- och sjukvård för ett utökat samarbete ett ökat kunskapsutbyte och  framtagande av samverkansrutiner..


Senaste åren har rutiner för provsvarshantering under semester skärpts.


Rutiner för införande av lab-data så att patientförväxling inte sker har också skärpts senaste året.


Informationspärm om rutiner till all ny personal på kliniken har upprättats. All ny personal som börjar: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare får en introduktionsvecka där man får information om rutiner m m. Nya läkare får också mer luft i schemat till en början för att lära sig rutiner.


Senaste året har också rutinerna i sköljen förbättrats för att skilja ren från smutsig disk mm.


Under våren 2018 kommer all personal genomgå utbildning i hjärt- och lung-räddning  (ny instruktör anlitad)


Miljörevision enligt ISO 14001:2015 genomfördes nov 2017 med godkänt resultat.


Loggkontroller angående obehörigt dataintrång genomförs månadsvis.


Hygienrond med hygiensköteska från CSK genomfördes utan större anmärkningar våren 2017. Nästa hygienrond maj 2018


Vi har installerat en ny telefonväxel och utökat bemanningen på förmiddagar för bättre tillgänglighet.


Nya möbler i väntrum vilka är hygieniska och lättvättade.Nya rutiner för remissbevakning, både inkommande och utgående, har implementerats.


Under året har vi införskaffat en Bladdrescan för bättre/lättare kontroll av urintömning.

Under 2017 har vi utökat telefontiderna till våra distriktssköterskor.


För arbetsmiljön arbetar vi nu med stöd från Lunds universitet som interventionsvårdcentral i projektet/studien –”Salutogena faktorer på Vårdcentral” för en bättre arbetsmiljö.


Vi har stramat upp klädkoderna och införskaffat hygienriktiga modernare arbetskläder.


Vår minnesmottagning har fått höga betyg vid SWEDEM-granskning


Både Diabetes- och Astma/kol – mottagningarna har fått nytt godkännande för certifiering enligt Reg Skåne.


Tre onsdagar i månaden deltager alla läkare på fortbildningsmöte. Ofta inbjuden föreläsare.


Under 2017 startade vi upp en ARTROS-skola med sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.


Under våren tar vi fram en plan för gemensam hantering vid begäran av narkotikaklassade läkemedel. Bland annat kommer vi kräva drogtester via urinprov och en fastlagd plan för behandling med narkotikaklassade läkemedel.


GDPR utbildning för all personal på APT i aprilHälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet


Vårdskador eller andra patientrelaterade eller andra oönskade händelser rapporteras till verksamhetschef snarast. Rapportering sker på därför avsedd blankett som finns i pappersformat i ”avvikelsepärmen” i biblioteket eller i mappen på vår hemsida.

Vid månatlig APT  eller vid kick-off  gås relevanta rapporter igenom med samtlig personal. På efterföljande månadsmöte gås igenom att åtgärderna har blivit utförda.
Utbildning och fortbildning


Samtlig personal erbjudes en utbildningsresa varje år till mera avlägsen utbildningsort med övernattning osv.

Alla får därutöver deltaga i mera närliggande utbildningar flera ggr per år.

Tre onsdagar varje månad hålles läkarutbildning med oftast inbjuden föreläsare.

Alla allmänläkarspecialister har rätt till fem dagars externutbildning per år.

Vi undervisar/handleder fyra ST-läkare i allmänmedicin och en-två AT-läkare. Därutöver kandidater från Lunds universitet. Alla våra allmänläkarspecialister är handledarutbildade.Hantering av klagomål och synpunkterKlagomål och synpunkterGenerellt sett har kliniken haft få klagomål. Några synpunkter från Socialstyrelsen på verksamheten har inte inkommit. Synpunkter från patientnämnden eller direkta patientklagomål tas upp vid APT eller kick-off.Samverkan med patienter och närstående


Vid diabetes och demens har specialistsjuksköterska regelmässig kontakt med anhöriga vid behov.

Resultat


Strukturmått


Personal bereds regelbundet utbildning framför allt inom sitt specialområde. Specialansvariga sjuksköterskor för diabetes, astma/KOL, sårvård, BVC, demens och vaccination genomgår åtminstone en gång per år en nationell kurs för uppdatering av kunskaper och rutiner.


Astma/KOL, diabetes- och sårvårdssköterskor är dessutom med i lokala nätverksspecialistgrupper. Hälsosamtal för asylsökande har nätverksträffar där vi deltager. Läkarna inom respektive specialområde deltar också vid utbildning årligen.

Fem dagar per läkare är reserverade för vidareutbildning
Processmått


Fyra gånger/år har berörda allmänläkare avstämningsmöte angående förskrivning med apotekspersonal. Jämförelse av förskrivning visavi STRAMA´s rekommendationer och läkemedelslistor görs.


Personalens hygien och klädrutiner är i enlighet med smittskyddssköterskans föreskrifter. Vid operation och ingrepp är läkare skyddsklädd.
Övergripande mål och strategier för kommande årMålsättningen för kommande år är att förbättra strategier vad gäller datasäkerhet enligt GDPR.


Patientsäkerhetsarbetet är högt prioriterat och en nyutsedd grupp jobbar med förbättringar, rutiner och dokumentation.


Rapportering av sårinfektioner efter operationer ska ske standardiserat och formulär för detta ska upprättas.


Översyn av rutiner vid läkemedelshantering kommer att ske.


Nya rutiner för dosettutdelning av beroendepreparat utarbetas.


Nya rutiner för förskrivning av beroendepreparat  införes.


Införskaffande av tre nya dermatoskop för säkrare huddiagnostik.


Uppdatering årligen av delegationer sker enligt rutin.


Vi jobbar med miljöcertifiering ISO 14001 där fokusområden för kommande år är avfall, läkemedel och förbrukningsartiklar.


Uppdatering och viss ombyggnad för bättre MRSA-hantering är på gång